voor de cliënten van het ZorgBedrijf EN THUISZORG nh blijft zorg gegarandeerd
werkgelegenheid blijft behouden
 
Contracten van Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland en Thuiszorg NH B.V. worden overgenomen door Omring/De Zorgcirkel en M.I.E.P. B.V.
 
In nauw overleg met verzekeraars en de gemeenten (gemeente Alkmaar-mede namens Heerhugowaard en Langedijk, gemeente Schagen, gemeente Den Helder en de BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo)) heb ik, Arthur Sweens van Knuwer advocaten, als curator van de faillissementen, de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met een aantal kandidaten over de overname van de contracten voor zowel de wijkverpleging als de huishoudelijke hulp.
 
Na een inventarisatie van de biedingen is de afgelopen dagen met een geselecteerd aantal kandidaten verder gesproken. Centraal voor mij stond continuïteit van zorg en behoud van werkgelegenheid.
 
Uiteindelijk is met twee partijen overeenstemming bereikt over de overname van de contracten met de zorgverzekeraars. De Zorgcirkel en Omring zullen tezamen de zorgcontracten met de verzekeraars voortzetten. Door de combinatie van De Zorgcirkel/Omring kan voor de cliënten in het gehele zorggebied van het ZorgBedrijf de continuering van te verlenen zorg gewaarborgd worden.
 
Omring neemt de wijkverpleging van het ZorgBedrijf in de regio Den Helder, Schagen en Hollands Kroon over. Deze zorgorganisatie is al zeer actief in de regio en heeft zelfs hier al 100 jaar haar wortels. Omring werkt met kleinschalige teams wijkverpleging die goede contacten hebben met de huisartsen en het Gemini Ziekenhuis (nu Noordwest Ziekenhuisgroep).
 
De Zorgcirkel zorgt op haar beurt voor de continuering in de overige (deel-)gemeenten in de regio Alkmaar. De afgelopen jaren heeft zij zich laten zien als stabiele partner in de zorg. Vanwege haar omvang en vestigingen in de gehele regio, zijn zij als geen ander bij machte om de omschakeling vlekkeloos te laten verlopen. Beide partijen garanderen bovendien dat aan al het zorgverlenende personeel een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden die qua voorwaarden gelijk is aan het huidige arbeidscontract. Voor de medewerkers in de wijkverpleging en begeleiding geldt dan ook dat zij hun werkzaamheden bijna geruisloos voort kunnen zetten namens Omring of De Zorgcirkel. Dit zorgt er weer voor dat de cliënten grotendeels de zelfde gezichten blijven zien.
 

 

 
“We vinden het belangrijk dat de mensen die zorg kregen van ZorgBedrijf niet tussen wal en schip vallen”, zegt Victor van Dijk (bestuursvoorzitter van Omring). “Gelukkig kunnen we ervoor zorgen dat de wijkverpleging en begeleiding gewoon door kan gaan. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden de relatie de mensen al hebben met hun eigen medewerker. Voorop staat echter dat mensen goede zorg blijven krijgen en medewerkers hun baan behouden”.
 
“Ik sluit me volledig aan bij de woorden van Victor van Dijk. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid als betrouwbare en betrokken zorgverlener op het gebied van ouderenzorg in deze regio”, voegt bestuursvoorzitter Ronald Buijs van De Zorgcirkel toe.
 
Voor wat betreft de Huishoudelijke zorg is gebleken dat het voorstel van M.I.E.P. B.V. het meest aan de criteria kon beantwoorden. M.I.E.P. staat voor Multi-Inzetbaar-Efficiënt-Professioneel en is een onderdeel van Koster & Co. Door M.I.E.P. zullen alle zorgcontracten met de betrokken gemeenten uit de regio worden overgenomen. Bovendien zullen zij aan alle  medewerkers in de huishoudelijke hulp een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers onveranderd blijven. Ook de gemeenten hebben zich akkoord verklaard om M.I.E.P. de contractoverneming te gunnen.
 
Het resultaat is dat alle contracten worden overgenomen waarmee de continuïteit van de zorg is gewaarborgd en dat de werkgelegenheid vrijwel volledig behouden is gebleven. Een beperkt aantal medewerkers  in de directe ondersteuning kunnen helaas niet mee over.
 
Als curator heb ik de medewerkers de afgelopen periode zoveel mogelijk op de hoogte proberen te houden van de ontwikkelingen. Mijn kantoorgenoot Wouter Ursem, die nauw is betrokken bij de afwikkeling van deze faillissementen, heeft de medewerkers bij de intakebesprekingen van het UWV ook geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de overname van de zorgcontracten.
 
De medewerkers hebben in reactie daarop aangegeven graag zo spoedig mogelijk meer duidelijkheid te willen hebben over hun positie, maar hebben ook te kennen gegeven dat zij de zorg aan de cliënten zullen blijven voortzetten. De medewerkers verdienen een compliment voor hun inzet en betrokkenheid.
 
Vanmiddag zijn de medewerkers door mij op de hoogte gesteld van de definitieve overname. De reacties hierop waren positief. Zowel door Omring/De Zorgcirkel als M.I.E.P. zijn de betrokken werknemers al per brief op de hoogte gesteld van de plannen en uitgenodigd voor een kennismaking. Ook aan de cliënten is door de betrokken partijen een brief gestuurd omtrent de overname van de contracten. De verwachting is zodoende dat alle cliënten in de loop van morgen persoonlijk zijn geïnformeerd, waarbij voorop staat dat er voor de cliënten weinig of niets zal veranderen.
 
De aankomende week zal de overname van de zorgcontracten praktisch ingericht gaan worden. Achter de schermen blijven Wouter Ursem en ik betrokken bij de overname van de contracten en de transitie hiervan.
 
Mede namens mr. Wouter Ursem, Omring, De Zorgcirkel en M.I.E.P. B.V.,
 
Arthur Sweens, curator, Knuwer advocaten; M: 06 - 2242 3073, E: sweens@knuwer.nl
 
 
Voor de contactgegevens/reacties van de zijde van Omring, Zorgcirkel en M.I.E.P. verwijs ik u naar:
 
Omring
Job Leeuwerke
Communicatie en Marketing
(06) 430 79 301
Regio Den Helder – Hollands Kroon
 
De Zorgcirkel
John Bontje
Hoofd Marketing & Communicatie
088 – 55 99 755 / 06 13324027
Regio Alkmaar / Kennemerland
 
Miep B.V.
Jan Koster
Directeur
06 53727785
Regio Noord Holland
 
 
---- eerder bericht ---

Faillissement

Bij vonnis van de rechtbank Noord-Holland  van 25 juli 2016, is de surséance van betaling van de stichting Stichting ZorgBedrijf Noord-Holland,  beëindigd en omgezet in een faillissement, met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris. Op diezelfde datum is het faillissement uitgesproken van de besloten vennootschap Thuiszorg Noord-Holland B.V. eveneens met benoeming van ondergetekende tot curator en mr. M. Wouters tot rechter-commissaris.

 

De curator en zijn medewerkers zijn als volgt bereikbaar:

 

Kantoor Den Helder 

Postbus 42 

1780 AA Den Helder

Drs. F. Bijlweg 8a  

T: 0223 660114 

E: sweens@knuwer.nl

F: 0223 660354

Kantoor Alkmaar 

Postbus 75 

1800 AB Alkmaar 

Comeniusstraat 10a

T: 072 5127117

E: sweens@knuwer.nl

F: 072 5126957

 

Werknemers

Indien u werknemer bent van de gefailleerde onderneming, dan zal de curator u op zeer korte termijn informeren over een mogelijk ontslag en een bijeenkomst met het UWV om u in de gelegenheid te stellen uw aanspraken op achterstallig salaris en een werkloosheidsuitkering bekend te maken. U zult vooral per e-mail op de hoogte worden gehouden.

Via het interne mailsysteem ontvangt u een uitnodiging voor de intake door het UWV. In de ontslagbrief zijn de data waarop de intake plaatsvindt, vermeld. U ontvangt per e-mail nog aanvullende informatie.

Om de communicatie efficiënt te laten verlopen, verzoeken wij u eventuele vragen per e-mail faillissementen@knuwer.nl aan het kantoor van de curator te stellen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Werknemer.

U bent cliënt van ZorgBedrijf of Thuiszorg NH

 De curator treedt in overleg met de gemeenten en verzekeraars waar ZorgBedrijf of Thuiszorg NH zorg levert. De curator is in overleg met kandidaten die belangstelling hebben activiteiten over te nemen. Voor de komende periode wordt de zorg in ieder geval zoals gebruikelijk verleend. De curator zet zich er voor in de zorg zo goed mogelijk en ononderbroken voort te zetten.

Handelscrediteuren

Indien u een handelscrediteur bent van de gefailleerde onderneming en nog een openstaande vordering heeft, kunt u deze vordering bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen. U ontvangt vervolgens na enige tijd (afhankelijk van het aantal crediteuren) een bevestiging of uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Bij het indienen verzoeken wij u de vordering te specificeren onder toezending van de openstaande facturen, algemene voorwaarden, een overeenkomst indien beschikbaar en een overzicht van de deelbetalingen die hebben plaatsgevonden.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Crediteur.

 Opdrachtgever

Indien u een opdrachtgever bent van de gefailleerde onderneming met een lopende of nog aan te vangen opdracht geldt het volgende. Uw gegevens zijn bij het bedrijf bekend. De curator zal met voorrang de lopende opdrachten inventariseren en u zo spoedig mogelijk rechtstreeks informeren wat er met de opdracht gaat gebeuren. U hoeft vooralsnog geen documentatie in te dienen, omdat deze bij het bedrijf waarschijnlijk al beschikbaar is. Eventuele vragen kunt u bij voorkeur per e-mail faillissementen@knuwer.nl indienen.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Opdrachtgever.

 Pers

Voor overleg met of informatie van de curator verzoeken wij de media in contact te treden met mevrouw Helga Wouda van Knuwer advocaten (telefoon 0223 660 114 / e-mail wouda@knuwer.nl). Indien u ons per e-mail uw contactgegevens stuurt, zullen wij zo spoedig mogelijk reageren.

 Verslagen

De curatoren brengen een eerste verslag uit binnen vier weken na het uitspreken van het faillissement en vervolgens iedere drie maanden.

Als de gefailleerde onderneming een besloten vennootschap is, zijn de verslagen in te zien en te downloaden via het Centraal Insolventieregister. Dit register is te bereiken via de website http://insolventies.rechtspraak.nl/

Indien u een verslag wilt ontvangen dat niet is gepubliceerd via het Centraal Insolventieregister, kunt u per e-mail faillissementen@knuwer.nl kosteloos een verslag opvragen bij ons kantoor.

Let op: wij verzoeken u in de Onderwerp regel van uw e-mail als eerste woord op te nemen Verslag.

 

 

 

 

 

please consider the environment before printing this webpage.